Vår skog den 10 april 2011

Vår skog var en vårskog med alla vårblommorna. Grup-
pen guidades av Elisabeth Arvidsson genom skogspartiet
i Stenshuvuds södra närområde, sydväst om Södra parke-
ringen. Skiftande marktyper från torrt till mycket fuktigt.
Rörums norra å rinner genom området. Kring ån var mar-
ken täckt med ramslök. En stor del av träden var avenbok,
som vi nu lärt oss känna igen på stammens utseende. Vi
behövde knoppar för att identifiera andra. Vi såg en ekor-
re, fjärilar och hörde livligt fågelkvitter i skogen och ute på
en sandig stig såg vi flera samhällen med sandbin.


Foto:M.Wirén