Vår-sommarprogrammet 2018

 

Österlens Naturskyddsförening

Program, vår–sommar 2018

 

Ordföranden har ordet

Medlemmar och alla andra som läser detta program!

”Minst 1 196 däggdjursarter är idag utrotningshotade. Det motsvarar
en femtedel av alla arter av ryggradsdjur. Inget av de stora hoten mot
arterna har avvärjts på global skala. Tvärtom uppvisar alla en ökande
trend, och nya hot har tillkommit.”

Så här inleds presentationen av tidskriften BIODIVERSE från Centrum
för biologisk mångfald. Det är en mindre upplyftande läsning, men
ligger väl till hands när vi tänker tillbaka på höstens rapporter om min-
skad mängd insekter och liknande brister i ekosystemen.

Senare i presentationen, som omfattar olika beskrivna artgrupper, kom-
mer den lite mer positiva avslutningen – ”Artutrotningen kommer att
ge allvarliga ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser för
mänskligheten. Prognoserna för den framtida utvecklingen beror i hög
grad på hur vi människor väljer att förvalta jordens resurser”.

Så det kommer tillbaka på hur vi jobbar med och lever efter de hållbar-
hetsmål som FN presenterade 2015, och som ofta beskrivs som Agenda
2030.

Det är viktigt att vi har kunskap om våra naturförhållanden och om vad
som finns i vår omgivning för att kunna bidra till att förvalta jordens re-
surser på ett hållbart sätt. Detta i kombination med vår personliga kon-
sumtion är styrande för framtiden.

Redan den 26–29 januari kan du bidra till att öka kunskapen om våra
vinterfåglar – gå in på BirdLife Sveriges webbplats eller direkt på www.
vinterfaglar.se  och skriv in dina egna observationer.

Under det kommande halvåret kan du sedan vara med på våra program
-erbjudanden som du finner på de följande sidorna.

När jag skriver det här har jag just sett fler gråsiskor än någonsin utanför
mitt köksfönster i de sparade vinterståndarna från sommarens blommor.

Väl mött på våra programpunkter eller på andra ställen i Österlens härliga
natur.

Thomas Hansson

Ordförande i Naturskyddsföreningen Österlen

 

Torsdag 8 februari kl. 19:00

Sötvatten

– en multimediaföreläsning av Johan Hammar

I två år har sötvattenspecialisten, fotografen och filmaren Johan Hammar
dokumenterat våra sötvattensmiljöer från norr till söder. Glaciärer, älvar,
bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. Han har foto-
graferat och filmat arter och miljöer både under och över vattenytan.
Johan har också skildrat hotet mot våra vattenmiljöer samt arbetet med att
återställa och återskapa vattenmiljöer. Utöver att fotografera och filma har
han spelat in ljud och filmat i 360° VR. För första gången i Sverige kommer
man att kunna dyka ner under vattenytan och uppleva livet under ytan med
hjälp av VR-glasögon utan att bli blöt. En hisnande upplevelse.

Missa inte chansen att få se Johan live – han är en fängslande och inlevelse-
full talare som har gjort succé på Vårgårda Naturfotofestival och många an-
dra scener! Nu ligger han i startgroparna för en riksomfattande föreläsnings-
turné som sammanfaller med att han ger ut en bok på samma tema – söt-
vatten. Förhoppningsvis har den hunnit komma från tryckeriet vid dags dato,
så vi kan få se den.

Platsen för föreläsningen är Österlen- gymnasiets matsal, även kallad Öster-
lensalen. Skolan ligger på Fredsdalsgatan, norr om idrottsplatsen.

Entreavgift 50:- (i kontanter, tack) vari kaffe och en kaka ingår.

Allmänheten är välkommen, så ta gärna med grannar, vänner och släktingar.
Lokalen rymmer 150 personer, och först till kvarn…

Evenemanget är ett samarrangemang med Studiefrämjandet.

 

Torsdag 15 mars kl. 19:00

Årsmöte & föredrag

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
Vill du engagera dig mer aktivt i föreningsarbetet, så hör av dig till styrel-
sen i god tid innan mötet.Efter förhandlingarna kommer Thomas Hansson
att visa lite bilder och tala om hur det är att fotvandra i Italien – frivandring
längs en pilgrimsled som användes av Frankerna för att komma till Rom.
Frågan är om de kom hem igen. Kastanjeskogar, varma källor och vinod-
lingar avbrutna med olivodlingar.

Det bjuds på mat och dryck till alla som kommer.

Platsen är Lions lokal på Krabbegatan 20, strax intill de tämligen nya hög-
husen. Undrar du något, så ring Thomas, 0709–472677.

 

Söndag 15 april kl. 10:00

Exkursion till Impan

Mellan Gröstorp och Gladsax ligger naturreservatet Impan, bildat 2004.
Mitt i området reser sig en dramatisk förkastningsbrant i form av en 15
meter hög sandstensvägg. Från 1500- till 1700-talet, och åter igen på
1940-talet, förekom viss gruvdrift här. Idag samsas naturbetesmarker
med små åkerlappar och sandstenshällmarker där stenskvättan trivs.
Bland växterna kan nämnas den ovanliga vårkällörten, backsippa, grus-
bräcka och smånunneört. För den ormbunksintresserade finns möjlighet
att i klippskrevorna hitta svartbräken och den rara glansbräken.

Vi promenerar i lugn takt omkring i området och ser vilka växter, djur
och geologiska formationer vi stöter på.

Fikakorgen tar du naturligtvis med dig.

Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl. 10:00. För att försäk-
ra dig om plats i bil, ring till Ingrid, tel. 0414–20242.

 

 Torsdag 26 april kl. 20:45

Grodkväll i Ljungavången

Strax efter solnedgången åker vi till Ljungavångens naturreservat, väster
om Smedstorp, för att efter mörkrets inbrott titta och lyssna efter säll-
synta grodor. Den ljusskygga lökgrodan torde spela ör fullt just nu. Här
finns även lövgrodor, samt ytterligare ett halvt dussin amfibiearter. Lång-
bensgrodan har klarat av leken sedan länge, men kanske ser vi dess ägg
och något vuxet exemplar?

Det är viktigt att du har en bra pannlampa eller ficklampa, så du inte tram-
par på någon groda i mörkret! Ta med extra batterier till lampan. Stövlar
och varma kläder är att rekommendera aprilkvällar kan vara kyliga!

Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl. 20:45. Ring Björn (0702–
687171) för att försäkra dig om plats i bil, eller för info om var du kan möta
upp i Smedstorpstrakten. Vi beger oss tillbaka mot Simrishamn vid 22:30-
tiden.

 

Söndag 6 maj kl. 09:30

Sippor i Gislövs Stjärna

När blomningen är som ymnigast i våra lundar slår vi följe med Ystads
Naturskyddsförening till Gislövs Stjärna. Åke Andrén-Sandberg guidar oss
i sippornas förtrollade värld. På öppnare marker växer rikligt med backsip-
por, i lundarna andra sippor. Lokalen, som även går under namnen Glim-
minge Hallar och Lunkaberg, är också en bra plats att skåda måsfåglar. Vid
den här tiden förra året sågs här arter som mindre flugsnappare, halsbands-
flugsnappare, blåhake, ringtrast och citronärla. Så spetsa öronen och putsa
kikarlinserna.

Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl. 09:30. För att försäkra
dig om plats i bil, ring till Margareta, tel. 0414–13115. Medtag fikakorg!

 

 Söndag 20 maj kl. 09:00

Vandring i Oxhagenområdet

Vi gör en vandring på ca 5 kilometer i den fagra trakten väster om Fyle-
dalen. Startar gör vi vid fågeltornet i  Svartskrylle – är gråhakedoppingen
måntro hemma? Efter att ha gått söderut vänder vi upp genom Oxhagen
och cirklar tillbaka till fågeltornet. Området har en rik flora, ett intressant
insekts- och fågelliv, och hyser mycket dovhjort och vildsvin. Klockgrodor-
na torde klämta från vattensamlingarna. Läs mer om Oxhagen och dess
historia i YstadNatur:

https://ystad.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/153/
2016/01/YN_55_webb.pdf

Stövlar rekommenderas, då en del av sträckan är blöt! Matsäcken packar
du lämpligen i ryggsäck. Ta med fältbestämningslitteratur efter intresse.

Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn 09:00. För att försäkra dig
om plats i bil, eller för att avtala möte om du inte åker via Simrishamn, ring
till Lena, tel. 0768–111343. Hemkomst förmodligen mitt på eftermiddagen.

 

Tisdag 5 juni kl. 21:00

Naturnatten på Stenshuvud fladdermöss, nattfjärilar, grodor

Kvällen innan nationaldagen blickar vi in i de nattaktiva djurens värld. Rune
Gerell och Karin Gerell Lundberg berättar om fladdermöss och låter oss un-
deren promenad lyssna på deras ultraljud, omvandlade till för oss människor
hörbara läten med hjälp av en ’fladdermusdetektor’. Per Nyström och Martin
Stoltze är våra ciceroner vid UV-lampan och lakanet, som attraherar många
nattfjärilar. Vågar vi hoppas på besök av stora och färggranna svärmare?

På hemvägen finns det möjlighet att stanna till vid Svabesholmsreservatet,
där lövgrodorna nog fortfarande håller sin nattliga konsert.

Möt upp vid Naturum Stenshuvud klockan 21:00, där vi börjar kvällen med
korta föredrag om fladdermöss och nattfjärilar. Aktiviteterna torde sedan—
om vädret så tillåter—fortsätta till midnatt, men man kan avvika när man blir
sömnig. Medtag pannlampa eller ficklampa.

Naturnatten är ett samarrangemang mellan ÖNF, Naturskyddsföreningen i
Färs och Stenshuvuds Nationalpark.

 

Söndag 17 juni kl. 09:15

De vilda blommornas dag i Drakamöllan

Vi uppmärksammar de vilda blommornas dag med en exkursion i botani-
kens tecken. I år gör vi gemensam sak med Tomelillakretsen och besöker
det kuperade naturreservatet Drakamöllan. Här finns den sällsynta och
hotade vegetationstypen sandstäpp, vars utbredning är begränsad till
sydöstra Skåne. Många rara växter finner här en fristad från svår konkur-
rens med andra arter. Vi spejar efter tofsäxing, sandnejlika, sandliljor och
andra  sällsyntheter, och njuter av blomsterprakten i allmänhet. Kanske
flöjtar sommargyllingen i skogsdungarna?

Ta gärna med dig lupp och flora. Glöm inte kaffekorgen!

Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl. 09:15. För att försäkra
dig om plats i bil, ring till Margareta, tel. 0414–13115.

 

Lördag 30 juni kl. 09:00

Svarta Bergen – geologi, historia, kultur och natur

Vi gör en heldagsresa till det nordöstra hörnet av Skåne under ledning av
professor Kent Larsson. Målet är Hägghult och Svarta Bergen, där brytning
av svartdiabas startade 1899 och fortgår än idag. Näringen erbjöd ett alter-
nativ till emigration i magra tider. Vi besöker bl.a. naturmuseet där historiska
återblickar bjuds. Vi tittar också på de konstverk skulpterade av svart diabas
som står utplacerade i den karga och säregna miljön, samt beskådar det
enorma diabasbrottet.

Du kan läsa mer om Svarta Bergen på webben;   http://www.svartabergen.se/

Förmodligen kommer vi att samåka i buss, men detaljerna är inte spikade vid
programmets presstopp. Kolla vår Facebook-sida eller hemsida för uppdate-
ringar.

Resan kommer att ske till självkostnadspris. Föranmälan obligatorisk och
bindande
.
Anmäl dig till Margareta (via e-post till  margareta.wiren@spray.se
eller via telefon, 0414–13115) senast 31maj.

 

Söndag 12 augusti kl. 09:00

Trollsländor och gräshoppor vid Christinehof

De senaste åren har trollsländorna blivit mycket uppmärksammade. En före-
ning har bildats, inventeringar har gjorts, ny litteratur har producerats, och
nya arter för Sverige har noterats. Tillsammans med Trollsländeföreningen
beger vi oss Christinehofs Ekopark (Andrarum) för att stifta närmare bekant-
skap med dessa vackra rovdjur. Med hjälp av lupp, nycklar och illustrationer
artbestämmer vi såväl flicksländor som äkta trollsländor.

I fikapauserna kikar vi efter gräshoppor och vårtbitare bland gröngräset.

Har du håv, lupp, eller bestämningslitteratur så ta med dem. Stövlar rekom-
menderas varmt, då sländorna oftast flyger över vatten. Fika tar du naturligt-
vis också med.

Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl. 09:00, eller – för er som
norr eller väster – möt upp vid Christinehofs parkeringsplats ca 09:45. För
att försäkra dig om plats i bil, ring till Björn, tel. 0702–687171.

 

Natursnokarna på Stenshuvud – ÖNF´s barn- och familjeverksamhet

Natursnokarna är vår barnverksamhet, som drivs av Fia Pellas. Under 2018
kommer aktiviteterna gå litet på sparlåga., men någon eller några aktivite-
ter kommer förmodligen att hållas. Dessa kommer att utannonseras via ÖNF`s
Facebooksida, så håll koll på oss där! Om du ”gillar” ÖNF på Facebook är
chansen större att informationen från oss kommer upp i ditt flöde.

 

Fina föreningströjor!

Trots en strykande åtgång har vi ett antal T-shirts med vår logga, sommargyl-
lingen, kvar till försäljning. Tröjorna finns i ett par olika färger, och fågeln är
tryckt i gult och svart. Vill du köpa en tröja innan de tar slut så ring Margareta,
0414–13115.

 

Var ligger mötesplatsen Röken?

Den ligger vid västra hörnet av småbåtshamnen, i hamnområdets norra del.
Parkeringsplatsen där vi möts ligger strax intill. Koordinaterna är lat. 55.560
413, lon.14.349067 (WGS84), eller 6159952 N,140811 Ö (RT90).

Ring oss före exkursionen om du är beroende av att få plats i någons bil.

 

ÖNF på Facebook

Under hösten gjorde Österlens Naturskyddsförening sin debut på Facebook.
För hoppningen är att vi skall kunna nå ut till fler än medlemmarna och där-
igenom få ett större antal natur- och miljöintresserade Österlenbor att bli
var se om våra aktiviteter. Vi aviserar inte bara kommande aktiviteter utan
försöker också lägga ut foton från exkursioner som hållits. Därtill har vi för
avsikt att uppmärksamma miljö nyheter och naturvårdsfrågor. Vi puffar även
för Natursnokarnas aktiviteter.

Men Facebook fungerar bara som en megafon om föreningen har ett brett
socialt nätverk. Ännu har vi inte det. Du kan dra ditt strå till stacken genom
att gilla sidan och/eller dess inlägg och foton, samt skriva kommentarer.
Eller varför inte dela våra inlägg och utlysningar med dina vänner och upp-
mana dem att komma med på våra och exkursioner?

 

Önskemål om föreningsaktiviteter?

Vi tar gärna emot förslag på exkursioner och studiebesök som du önskar
att föreningen skall göra i höst. Kanske vill du leda en exkursion på ett
speciellt tema? Vill du ta initiativet till en studiecirkel? Föreningen är vad
vi gör den till!

Utöver Facebook kommer vår existerande hemsida att finnas kvar i dess
nuvarande form. Där finner du foton från exkursioner de senaste tio åren,
hela programmet för innevarande säsong, och annat smått och gott.

 

Ett ljus i vintermörkret

Det är sju år sedan Simrishamns kommun gav ut boken Natur på Österlen,
vari 41 fina naturområden finns beskrivna i bild och text. Har du inte boken
på en armslängds avstånd så kan du läsa den på webben.

Bra som inspiration i planeringen av vårens och sommarens-eller rent utav
vinterns exkursioner.

http://www.simrishamn.se/sv/om-kommunen/miljo-natur/natur-och-bad-
strander/#naturvardsprogram

 

Artportalen till nytta och nöje

På Artportalen kan vi i allmänheten rapportera in vilka växter, djur och
svampar vi sett. Foton och kommentarer kan bifogas med rapporterna.
Dina observationer av rödlistade arter kan komma att ha stort värde i
frågor som rör exploaterings – och byggärenden.

Men även om man själv inte har något att rapportera är websajten väl
värd ett besök. Utforska vad andra har sett i ditt närområde de senaste
dagarna. Lär av kommentarer till uppladdade foton där kunniga personer
diskuterar vilken art som ses, eller åldern på den avbildade fågeln. Vill du
veta när du helst skall exkurera för att pricka in almsnabbvingens flygtid?
Presentera skånska fynd som ”histogram”, och du finner (se bild nedan)
att  andra veckan i juli är optimalt. Du kan filtrera  m.a.p. art eller artgrupp,
plats, tid, livsstadie, aktivitet (t.ex. sång, parning), hotklassning, etc. Du kan
presentera fynd som en prickkarta för att se var en art har siktats i Skåne
(eller vilket område du nu har valt) under en specificerad tidsperiod. Du
kan klicka på kartans prickar för att se fler detaljer om var och när en eller
flera geografiskt närliggande observationer gjordes. En del känsliga upp-
gifter (t.ex. rara orkidéer, rovfåglar) är skyddade, och inte sökbara allmän-
heten.

 

ÖNF:s hemsida:          https://osterlen.naturskyddsforeningen.se/

 

Facebook: https://www.facebook.com/OsterlensNaturskyddsforening/

Om du “gillar” oss ökar chansen att du får nyheter från oss i ditt Facebookflöde!

 

ÖNF:s styrelse (fram tills årsmötet)

Ordförande: Thomas Hansson 0414–70677
Vice ordförande: Margareta Wirén 0414–13115
Sekreterare: vakant
Kassör: Ingrid Popovics 0414–20242
Ledamöter: Lena Olsson 0768–111343 och Egon Wigren 0414–12511
Suppleanter: Claes Hansson 0705–129988, Johan Lindgren 0414–60307,
och Björn Lardner 0702–687171
Revisorer: Agne Paulsson 0414–71349 och Barbro Chiru 0414–10013
Revisorssuppleant: vakant
Kontaktperson för valberedningen: Elisabeth Arvidsson 0414–72388

 

Våra kontaktpersoner för olika områden

Floraväkteri: Johan Niss 0708–311395
Fåglar: Egon Wigren
Hemsidan: Margareta Wirén
Facebook: Thomas Hansson
Program: Margareta Wirén
Info radio, press, web: Lena Olsson
Kontakt med Turistbyrån: Margareta Wirén
Skräpmätning: Claes Hansson

 

Styrelsemöten – kl. 19.00, hemma hos varandra

Torsdagen den 15 februari
Torsdagen den  8 mars
Torsdagen den 12 april
Torsdagen den 17 maj
Torsdagen den 15 juni
Torsdagen den 16 augusti

 

Programsammanfattning

Torsdag 8 februari                               Sötvatten – en multimediaföreläsning

Torsdag 15 mars                                  Årsmöte och bildföredrag

Söndag 15 april                                   Exkursion till Impan

Torsdag 26 april                                   Grodkväll i Ljungavången

Söndag   6 maj                                     Sippor i Gislövs Stjärna

Söndag  20 maj                                    Vandring i Oxhagenområdet

Tisdag     5 juni                                     Naturnatten på Stenshuvud

Söndag 17 juni                                     De vilda blommornas dag i Drakamöllan

Lördag  30 juni                                     Svarta Bergen – geologi, historia, kultur och natur

Söndag 12 augusti                               Trollsländor och gräshoppor vid Christinehof

 

Notera att angivet klockslag för exkursion avser samling vid Röken i Simrishamn (för samåkning).

Ta det i beaktande om du inte passerar Simrishamn, utan väljer att åka direkt till exkursionsmålet.