Mellby käsk den 15 april 2012


Till Mellby käsk. En härlig dag med intressant exkursion, som
leddes av Elisabeth Arvidsson. Det är ett unikt ädellövskogsom-
råde en bit från allfartsvägen. Emellanåt urskogsliknande bioto-
per. Gott om grova träd, hålträd och död ved.  Många träd med
massor av  tickor. Bäckravin och sumpmark. Mossor och lavar
studerades noga .

Alla Mellby käsk

Elisabeth Mellby käsk

Ticka Mellby käsk

E och E Mellby käsk

Olika mossor Mellby käsk
Foto:M.Wirén